ที่พักนักกีฬา

 

ลำดับ สถานที่พัก จังหวัดที่เข้าพัก ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ หมายเหตุ
1 ค่ายทหารกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 สุโขทัย,อำนาจเจริญ,ตราด จ.ส.อัมพร ลุงคนชม 083-3046171
2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรุงเทพฯ,เชียงใหม่,แม่ฮองสอน,บุรีรัมย์,พิจิตร นายพล พิชัย 081-8820292
3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม นครปฐม,ราชบุรี นายสมศักดิ์ สร้อยนาค 081-3879460
4 โรงเรียนสารภีพิทยาคม นนทบุรี,สมุทรสาคร,พะเยา,สิงห์บุรี นายกฤษณะ ตั้งวิวัฒนาพานิช
ว่าที่ร้อยตรีธนพล พัฒนผล
081-7838124
081-9619084
5 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ฉะเชิงเทรา,นครสวรรค์ นายบุญทัน สุขสวาสดิ์
นายนพดล ศรีทองคำ
089-9535742
081-5685720
6 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สระแก้ว,ปทุมธานี,บึงกาฬ,ชัยนาท นายสุพจน์ สุรีติ๊บ
นายณรงค์ฤทธ์ อ่อนจันทร์
089-4335214
089-7554126
7 โรงเรียนบ้านท่อเมืองลัง อุบลราชธานี,ลพบุรี นายไกรลาศ
นางผ่องพรรณ สุริยะชัย
081-9503063
089-9565704
8 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ นครศรีธรรมราช,สุราษฎร์ธานี,ระนอง นายวัชรชัย สุวรรณหล่อ
นายสมศักดิ์ สุขพันธ์
086-6726973
085-8672339
9 โรงเรียนธรรมราชศึกษา สุพรรบุรี,กาญจนบุรี นายสมชาย บุญลอย
นายอาทิตย์ หน่อคำมา
081-6813298
081-5950047
10 โรงเรียนเมตตาศึกษา สุรินทร์,นครพนม,หนองบัวลำพู,อยุธยา นายสุรชาติ เจิดจำรัส 053-814570
11 โรงเรียนวัดสวนดอก น่าน นายอานนท์ 085-6266641
12 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ กำแพงเพชร,มุกดาหาร นายบรรจง จันทร
นายรัตนพงศ์ กุมพสุวรรณ
นางพวงทอง กีราแปง
081-7841240
084-8444686
089-8536481
13 โรงเรียนวัดป่าตัน แพร่,อุตรดิตถ์ นางอุทัยวรรณ โสภา
นายมานิตย์ คอนแก้ว
081-2899888
081-9504604
14 โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ นครราชสีมา,ลำปาง น.ส.วนิดา จอมภักดี
นางธีรนุช ว่ามา
นายณัฐวุฒิ ขันแก้ว
083-1523112
081-9608042
086-1791115
15 โรงเรียนวัดขะจาว นครนายก นายกณัฐเดช ธนพงศ์เดชา
นางเพ็ญทิวา อินทวงศ์
081-5681229
089-6350289
16 โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ อุดรธานี นายนิรุตต์ จันตา
นายปรีชา เหลืองหิรัญ
084-3696299
089-7551719
17 วิทยาลัยอาชีวะศึกษา ระยอง,ชลบุรี,ลำพูน นายสุภกิจ นรกิจ
นายบัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย
นายพุทธา แก้วพิทักษ์
081-4472727
089-2654992
086-1854180
18 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สมุทรปราการ,ปราจีนบุรี,ประจวบคีรีขันธ์ นายชวลิต นุชนารถ 083-5151450
19 วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเชียงใหม่ ชุมพร,สงขลา,สตูล,ตรัง อ.ณรงค์ ฟักตั้ง 089-4070088 พักเป็นชนิด
20 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎ์ชนูปถัมภ์ พัทลุง,ปัตตานี,กระบี่,ภูเก็ต,สมุทรสงคราม นายยรรยง พลชัยยา
นายนิกร ทวีเดช
084-5005638
081-8837432
21 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ สระบุรี,ยโสธร,เพชรบุรี,จันทบุรี นายวุฒินันท์ อัมศรีเวียง 086-2165954
22 โรงเรียนแม่สา พังงา นายสุนทร แสนชัย 084-5777848
23 โรงเรียนพระนอน ร้อยเอ็ด,กาฬสินธุ์ ผอ.วิชิต 082-1952543
24 โรงเรียนบ้านศาลา หนองคาย,มหาสารคาม ผอ.ประเสริฐ 086-1154601
25 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สกลนคร,อุทัยธานี ผอ.เจริญ 089-9998276
26 กองพันพัฒนาที่ 3 ยะลา,นราธิวาส จ่าสุพรรณ 083-4779490
27 โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม พิษณุโลก,เชียงราย นายจงรักษ์ สุวรรณโสภณ 089-4315242
28 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑล ทหารบกที่ 33 ขอนแก่น,ชัยภูมิ,เลย พ.อ.อินสอน เมืองมูล
พ.ต.สุทัศน์ รัตนประชารัตน์
พ.ต.ชัยฤกษ์
081-9503587
081-2873861
087-1873995
ฝ่ายที่พักนักกีฬา
29 ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรฯ อ่างทอง,ศรีสะเกษ,ตาก,เพชรบูรณ์ คุณแก้ม 080-0349167
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ : คุณกฤษณะ พุทธอุปันโน 081-5302860 (จนท.สนง.มัธยมศึกษา เขต 34)

Comments are closed.