การแข่งขันเรือพาย

การแข่งขันเรือพาย
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อำเภอแม่ริม

เที่ยวที่ รายงานตัว แข่งขัน ประเภท รอบ ลู่ 1 ลู่ 2 ลู่ 3 ลู่ 4 หมายเหตุ
วัน อาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม 2555
7:30 - ผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่รายงานตัว
8:00 - พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเรือพาย
1 8:00 8:30 เรือคยัค 1 คน ชาย H1 1 2 3 4 1,2->SF / 3,4->R
2 8:10 8:40 เรือคยัค 2 คน หญิง H1 1 2 3 4 1->F / BT(1-4)->R
3 8:20 8:50 เรือกรรเชียง 1 คน ชาย H1 1 2 3 4 1,2->SF /3->R/1,BT->R
4 8:30 9:00 เรือแคนู 1 คน ชาย H1 1 2 3 4 1,2->SF / 3,4->R
5 8:40 9:10 เรือกรรเชียง 2 คน หญิง H1 1 2 3 1,2->SF / 3->R
6 8:50 9:20 เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย H1 1 2 3 4 1,2->SF / 3,4->R
7 9:00 9:30 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง H1 1 2 3 4 1,2->SF / 3,4->R
8 9:10 9:40 เรือคยัค 1 คน ชาย H2 5 6 7 1,2->SF / 3->R
9 9:20 9:50 เรือคยัค 2 คน หญิง H2 5 6 7 1->F / BT(1-4)->R
10 9:30 10:00 เรือกรรเชียง 1 คน ชาย H2 5 6 7 8 1,2->SF /3->R/1,BT->R
11 9:40 10:10 เรือแคนู 1 คน ชาย H2 5 6 7 1,2->SF / 3->R
12 9:50 10:20 เรือกรรเชียง 2 คน หญิง H2 4 5 6 1,2->SF / 3->R
13 10:00 10:30 เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย H2 5 6 7 1,2->SF / 3->R
14 10:10 10:40 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง H2 5 6 7 1,2->SF / 3->R
15 10:20 10:50 เรือคยัค 1 คน ชาย H3 8 9 10 1,2->SF / 3->R
16 10:30 11:00 เรือกรรเชียง 1 คน ชาย H3 9 10 11 1,2->SF /3->R/1,BT->R
17 10:40 11:10 เรือแคนู 1 คน ชาย H3 8 9 10 1,2->SF / 3->R
18 10:50 11:20 เรือกรรเชียง 2 คน หญิง H3 7 8 9 1,2->SF / 3->R
19 11:00 11:30 เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย H3 8 9 10 1,2->SF / 3->R
20 11:10 11:40 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง H3 8 9 10 1,2->SF / 3->R
21 11:20 11:50 เรือคยัค 1 คน หญิง H1 1 2 3 1,2->SF / 3->R
22 11:30 12:00 เรือคยัค 2 คน ชาย H1 1 2 3 1,2->SF / 3->R
23 11:40 12:10 เรือกรรเชียง 1 คน หญิง H1 1 2 3 4 1,2->SF / 3,4->R
24 11:50 12:20 เรือแคนู 2 คน ชาย H1 1 2 3 4 1,2->SF / 3,4->R
25 12:00 12:30 เรือกรรเชียง 2 คน ชาย H1 1 2 3 1,2->SF / 3->R
26 12:10 12:40 เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง H1 1 2 3 4 1,2->SF / 3,4->R
27 12:20 12:50 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย H1 1 2 3 4 1,2->SF / 3->R/1,BT->R
28 12:30 13:00 เรือคยัค 1 คน หญิง H2 4 5 6 1,2->SF / 3->R
29 12:40 13:10 เรือคยัค 2 คน ชาย H2 4 5 6 1,2->SF / 3->R
30 12:50 13:20 เรือกรรเชียง 1 คน หญิง H2 5 6 7 1,2->SF / 3->R
31 13:00 13:30 เรือแคนู 2 คน ชาย H2 5 6 7 1,2->SF / 3->R
32 13:10 13:40 เรือกรรเชียง 2 คน ชาย H2 4 5 6 1,2->SF / 3->R
33 13:20 13:50 เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง H2 5 6 7 1,2->SF / 3->R
34 13:30 14:00 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย H2 5 6 7 8 1,2->SF / 3->R/1,BT->R
35 13:40 14:10 เรือคยัค 1 คน หญิง H3 7 8 9 1,2->SF / 3->R
36 13:50 14:20 เรือคยัค 2 คน ชาย H3 7 8 9 1,2->SF / 3->R
37 14:00 14:30 เรือกรรเชียง 1 คน หญิง H3 8 9 10 1,2->SF / 3->R
38 14:10 14:40 เรือแคนู 2 คน ชาย H3 8 9 10 1,2->SF / 3->R
39 14:20 14:50 เรือกรรเชียง 2 คน ชาย H3 7 8 9 1,2->SF / 3->R
40 14:30 15:00 เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง H3 8 9 10 1,2->SF / 3->R
41 14:40 15:10 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย H3 9 10 11 12 1,2->SF / 3->R/1,BT->R
42 14:50 15:20 เรือคยัค 1 คน ชาย R 3H3 3H1 3H2 4H1 1,2 -> SF
43 15:00 15:30 เรือคยัค 2 คน หญิง R BT3 BT1 BT2 BT4 1,2 -> F
44 15:10 15:40 เรือกรรเชียง 1 คน ชาย R 3H3 3H1 3H2 BT 1,2->SF
45 15:20 15:50 เรือแคนู 1 คน ชาย R 3H3 3H1 3H2 4H1 1,2 -> SF
46 15:30 16:00 เรือกรรเชียง 2 คน หญิง R 3H3 3H1 3H2 1,2 -> F
47 15:40 16:10 เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย R 3H3 3H1 3H2 4H1 1,2 -> SF
48 15:50 16:20 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง R 3H3 3H1 3H2 4H1 1,2 -> SF
49 16:00 16:30 เรือคยัค 1 คน หญิง R 3H3 3H1 3H2 1,2 -> SF
50 16:10 16:40 เรือคยัค 2 คน ชาย R 3H3 3H1 3H2 1,2 -> SF
51 16:20 16:50 เรือกรรเชียง 1 คน หญิง R 3H3 3H1 3H2 4H1 1,2->SF
52 16:30 17:00 เรือแคนู 2 คน ชาย R 3H3 3H1 3H2 4H1 1,2 -> SF
53 16:40 17:10 เรือกรรเชียง 2 คน ชาย R 3H3 3H1 3H2 1,2 -> F
54 16:50 17:20 เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง R 3H3 3H1 3H2 4H1 1,2 -> F
55 17:00 17:30 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย R 3H3 3H1 3H2 BT 1,2->SF
วัน จันทร์ ที่ 10 ธันวาคม 2555
7:30 - ผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่รายงานตัว
56 8:00 8:30 เรือคยัค 1 คน ชาย SF1 2H2 1H1 1H3 2R 1,2 -> F
57 8:10 8:40 เรือกรรเชียง 1 คน ชาย SF1 2H2 1H1 1H3 2R 1,2 -> F
58 8:20 8:50 เรือแคนู 1 คน ชาย SF1 2H2 1H1 1H3 2R 1,2 -> F
59 8:30 9:00 เรือกรรเชียง 2 คน หญิง SF1 2H2 1H1 1H3 2R 1,2 -> F
60 8:40 9:10 เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย SF1 2H2 1H1 1H3 2R 1,2 -> F
61 8:50 9:20 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง SF1 2H2 1H1 1H3 2R 1,2 -> F
62 9:00 9:30 เรือคยัค 1 คน ชาย SF2 2H3 1H2 2H1 1R 1,2 -> F
63 9:10 9:40 เรือกรรเชียง 1 คน ชาย SF2 2H3 1H2 2H1 1R 1,2 -> F
64 9:20 9:50 เรือแคนู 1 คน ชาย SF2 2H3 1H2 2H1 1R 1,2 -> F
65 9:30 10:00 เรือกรรเชียง 2 คน หญิง SF2 2H3 1H2 2H1 1R 1,2 -> F
66 9:40 10:10 เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย SF2 2H3 1H2 2H1 1R 1,2 -> F
67 9:50 10:20 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง SF2 2H3 1H2 2H1 1R 1,2 -> F
68 10:00 10:30 เรือคยัค 1 คน หญิง SF1 2H2 1H1 1H3 2R 1,2 -> F
69 10:10 10:40 เรือคยัค 2 คน ชาย SF1 2H2 1H1 1H3 2R 1,2 -> F
70 10:20 10:50 เรือกรรเชียง 1 คน หญิง SF1 2H2 1H1 1H3 2R 1,2 -> F
71 10:30 11:00 เรือแคนู 2 คน ชาย SF1 2H2 1H1 1H3 2R 1,2 -> F
72 10:40 11:10 เรือกรรเชียง 2 คน ชาย SF1 2H2 1H1 1H3 2R 1,2 -> F
73 10:50 11:20 เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง SF1 2H2 1H1 1H3 2R 1,2 -> F
74 11:00 11:30 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย SF1 2H2 1H1 1H3 2R 1,2 -> F
75 11:10 11:40 เรือคยัค 1 คน หญิง SF2 2H3 1H2 2H1 1R 1,2 -> F
76 11:20 11:50 เรือคยัค 2 คน ชาย SF2 2H3 1H2 2H1 1R 1,2 -> F
77 11:30 12:00 เรือกรรเชียง 1 คน หญิง SF2 2H3 1H2 2H1 1R 1,2 -> F
78 11:40 12:10 เรือแคนู 2 คน ชาย SF2 2H3 1H2 2H1 1R 1,2 -> F
79 11:50 12:20 เรือกรรเชียง 2 คน ชาย SF2 2H3 1H2 2H1 1R 1,2 -> F
80 12:00 12:30 เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง SF2 2H3 1H2 2H1 1R 1,2 -> F
81 12:10 12:40 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย SF2 2H3 1H2 2H1 1R 1,2 -> F
พัก 1 ชั่วโมง
82 13:10 13:40 เรือคยัค 1 คน ชาย F 2SF1 1SF1 1SF2 2SF2
83 13:20 13:50 เรือคยัค 2 คน หญิง F 1R 1H1 1H2 2R
84 13:30 14:00 เรือกรรเชียง 1 คน ชาย F 2SF1 1SF1 1SF2 2SF2
85 13:40 14:10 เรือแคนู 1 คน ชาย F 2SF1 1SF1 1SF2 2SF2
86 13:50 14:20 เรือกรรเชียง 2 คน หญิง F 2SF1 1SF1 1SF2 2SF2
87 14:00 14:30 เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย F 2SF1 1SF1 1SF2 2SF2
88 14:10 14:40 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง F 2SF1 1SF1 1SF2 2SF2
89 14:20 14:50 เรือคยัค 1 คน หญิง F 2SF1 1SF1 1SF2 2SF2
90 14:30 15:00 เรือคยัค 2 คน ชาย F 2SF1 1SF1 1SF2 2SF2
91 14:40 15:10 เรือกรรเชียง 2 คน ชาย F 2SF1 1SF1 1SF2 2SF2
92 14:50 15:20 เรือแคนู 2 คน ชาย F 2SF1 1SF1 1SF2 2SF2
93 15:00 15:30 เรือกรรเชียง 1 คน หญิง F 2SF1 1SF1 1SF2 2SF2
94 15:10 15:40 เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง F 2SF1 1SF1 1SF2 2SF2
95 15:20 15:50 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย F 2SF1 1SF1 1SF2 2SF2
เที่ยวที่ รายงานตัว แข่งขัน ประเภท รอบ ลู่ 1 ลู่ 2 ลู่ 3 ลู่ 4 หมายเหตุ
วัน อังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2555
8:30 - ผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่รายงานตัว
1 9:00 9:30 เรือคยัค 1 คน ชาย H1 1 2 3 4 1,2->SF /3->R/1,BT->R
2 9:05 9:35 เรือคยัค 2 คน หญิง H1 1 2 3 4 1->F / BT(1-4)->R
3 9:10 9:40 เรือกรรเชียง 1 คน ชาย H1 1 2 3 4 1,2->SF /3->R/1,BT->R
4 9:15 9:45 เรือแคนู 1 คน ชาย H1 1 2 3 4 1,2->SF / 3,4->R
5 9:20 9:50 เรือกรรเชียง 2 คน หญิง H1 1 2 3 1,2->SF / 3->R
6 9:25 9:55 เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย H1 1 2 3 4 1,2->SF / 3,4->R
7 9:30 10:00 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง H1 1 2 3 4 1,2->SF / 3,4->R
8 9:35 10:05 เรือคยัค 1 คน ชาย H2 5 6 7 8 1,2->SF /3->R/1,BT->R
9 9:40 10:10 เรือคยัค 2 คน หญิง H2 5 6 7 1->F / BT(1-4)->R
10 9:45 10:15 เรือกรรเชียง 1 คน ชาย H2 5 6 7 8 1,2->SF /3->R/1,BT->R
11 9:50 10:20 เรือแคนู 1 คน ชาย H2 5 6 7 1,2->SF / 3->R
12 9:55 10:25 เรือกรรเชียง 2 คน หญิง H2 4 5 6 1,2->SF / 3->R
13 10:00 10:30 เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย H2 5 6 7 1,2->SF / 3->R
14 10:05 10:35 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง H2 5 6 7 1,2->SF / 3->R
15 10:10 10:40 เรือคยัค 1 คน ชาย H3 9 10 11 1,2->SF / 3->R
16 10:15 10:45 เรือกรรเชียง 1 คน ชาย H3 9 10 11 1,2->SF /3->R/1,BT->R
17 10:20 10:50 เรือแคนู 1 คน ชาย H3 8 9 10 1,2->SF / 3->R
18 10:25 10:55 เรือกรรเชียง 2 คน หญิง H3 7 8 9 1,2->SF / 3->R
19 10:30 11:00 เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย H3 8 9 10 1,2->SF / 3->R
20 10:35 11:05 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง H3 8 9 10 1,2->SF / 3->R
21 10:40 11:10 เรือคยัค 1 คน หญิง H1 1 2 3 1,2->SF / 3->R
22 10:45 11:15 เรือคยัค 2 คน ชาย H1 1 2 3 1,2->SF / 3->R
23 10:50 11:20 เรือกรรเชียง 1 คน หญิง H1 1 2 3 4 1,2->SF / 3,4->R
24 10:55 11:25 เรือแคนู 2 คน ชาย H1 1 2 3 4 1,2->SF / 3,4->R
25 11:00 11:30 เรือกรรเชียง 2 คน ชาย H1 1 2 3 1,2->SF / 3->R
26 11:05 11:35 เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง H1 1 2 3 4 1,2->SF / 3,4->R
27 11:10 11:40 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย H1 1 2 3 4 1,2->SF / 3->R/1,BT->R
28 11:15 11:45 เรือคยัค 1 คน หญิง H2 4 5 6 1,2->SF / 3->R
29 11:20 11:50 เรือคยัค 2 คน ชาย H2 4 5 6 1,2->SF / 3->R
30 11:25 11:55 เรือกรรเชียง 1 คน หญิง H2 5 6 7 1,2->SF / 3->R
31 11:30 12:00 เรือแคนู 2 คน ชาย H2 5 6 7 1,2->SF / 3->R
32 11:35 12:05 เรือกรรเชียง 2 คน ชาย H2 4 5 6 1,2->SF / 3->R
33 11:40 12:10 เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง H2 5 6 7 1,2->SF / 3->R
34 11:45 12:15 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย H2 5 6 7 8 1,2->SF / 3->R/1,BT->R
35 11:50 12:20 เรือคยัค 1 คน หญิง H3 7 8 9 1,2->SF / 3->R
36 11:55 12:25 เรือคยัค 2 คน ชาย H3 7 8 9 1,2->SF / 3->R
37 12:00 12:30 เรือกรรเชียง 1 คน หญิง H3 8 9 10 1,2->SF / 3->R
38 12:05 12:35 เรือแคนู 2 คน ชาย H3 8 9 10 1,2->SF / 3->R
39 12:10 12:40 เรือกรรเชียง 2 คน ชาย H3 7 8 9 1,2->SF / 3->R
40 12:15 12:45 เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง H3 8 9 10 1,2->SF / 3->R
41 12:20 12:50 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย H3 9 10 11 12 1,2->SF / 3->R/1,BT->R
พัก 1 ชั่วโมง
42 13:20 13:50 เรือคยัค 1 คน ชาย R 3H3 3H1 3H2 BT1 1,2 -> SF
43 13:25 13:55 เรือคยัค 2 คน หญิง R BT3 BT1 BT2 BT4 1,2 -> F
44 13:30 14:00 เรือกรรเชียง 1 คน ชาย R 3H3 3H1 3H2 BT 1,2->SF
45 13:35 14:05 เรือแคนู 1 คน ชาย R 3H3 3H1 3H2 4H1 1,2 -> SF
46 13:40 14:10 เรือกรรเชียง 2 คน หญิง R 3H3 3H1 3H2 1,2 -> F
47 13:45 14:15 เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย R 3H3 3H1 3H2 4H1 1,2 -> SF
48 13:50 14:20 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง R 3H3 3H1 3H2 4H1 1,2 -> SF
49 13:55 14:25 เรือคยัค 1 คน หญิง R 3H3 3H1 3H2 1,2 -> SF
50 14:00 14:30 เรือคยัค 2 คน ชาย R 3H3 3H1 3H2 1,2 -> SF
51 14:05 14:35 เรือกรรเชียง 1 คน หญิง R 3H3 3H1 3H2 4H1 1,2->SF
52 14:10 14:40 เรือแคนู 2 คน ชาย R 3H3 3H1 3H2 4H1 1,2 -> SF
53 14:15 14:45 เรือกรรเชียง 2 คน ชาย R 3H3 3H1 3H2 1,2 -> F
54 14:20 14:50 เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง R 3H3 3H1 3H2 4H1 1,2 -> F
55 14:25 14:55 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย R 3H3 3H1 3H2 BT 1,2->SF
วัน พุธ ที่ 12 ธันวาคม 2555
10:00 - ผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่รายงานตัว
56 10:30 11:00 เรือคยัค 1 คน ชาย SF1 2H2 1H1 1H3 2R 1,2 -> F
57 10:35 11:05 เรือกรรเชียง 1 คน ชาย SF1 2H2 1H1 1H3 2R 1,2 -> F
58 10:40 11:10 เรือแคนู 1 คน ชาย SF1 2H2 1H1 1H3 2R 1,2 -> F
59 10:45 11:15 เรือกรรเชียง 2 คน หญิง SF1 2H2 1H1 1H3 2R 1,2 -> F
60 10:50 11:20 เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย SF1 2H2 1H1 1H3 2R 1,2 -> F
61 10:55 11:25 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง SF1 2H2 1H1 1H3 2R 1,2 -> F
62 11:00 11:30 เรือคยัค 1 คน ชาย SF2 2H3 1H2 2H1 1R 1,2 -> F
63 11:05 11:35 เรือกรรเชียง 1 คน ชาย SF2 2H3 1H2 2H1 1R 1,2 -> F
64 11:10 11:40 เรือแคนู 1 คน ชาย SF2 2H3 1H2 2H1 1R 1,2 -> F
65 11:15 11:45 เรือกรรเชียง 2 คน หญิง SF2 2H3 1H2 2H1 1R 1,2 -> F
66 11:20 11:50 เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย SF2 2H3 1H2 2H1 1R 1,2 -> F
67 11:25 11:55 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง SF2 2H3 1H2 2H1 1R 1,2 -> F
68 11:30 12:00 เรือคยัค 1 คน หญิง SF1 2H2 1H1 1H3 2R 1,2 -> F
69 11:35 12:05 เรือคยัค 2 คน ชาย SF1 2H2 1H1 1H3 2R 1,2 -> F
70 11:40 12:10 เรือกรรเชียง 1 คน หญิง SF1 2H2 1H1 1H3 2R 1,2 -> F
71 11:45 12:15 เรือแคนู 2 คน ชาย SF1 2H2 1H1 1H3 2R 1,2 -> F
72 11:50 12:20 เรือกรรเชียง 2 คน ชาย SF1 2H2 1H1 1H3 2R 1,2 -> F
73 11:55 12:25 เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง SF1 2H2 1H1 1H3 2R 1,2 -> F
74 12:00 12:30 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย SF1 2H2 1H1 1H3 2R 1,2 -> F
75 12:05 12:35 เรือคยัค 1 คน หญิง SF2 2H3 1H2 2H1 1R 1,2 -> F
76 12:10 12:40 เรือคยัค 2 คน ชาย SF2 2H3 1H2 2H1 1R 1,2 -> F
77 12:15 12:45 เรือกรรเชียง 1 คน หญิง SF2 2H3 1H2 2H1 1R 1,2 -> F
78 12:20 12:50 เรือแคนู 2 คน ชาย SF2 2H3 1H2 2H1 1R 1,2 -> F
79 12:25 12:55 เรือกรรเชียง 2 คน ชาย SF2 2H3 1H2 2H1 1R 1,2 -> F
80 12:30 13:00 เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง SF2 2H3 1H2 2H1 1R 1,2 -> F
81 12:35 13:05 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย SF2 2H3 1H2 2H1 1R 1,2 -> F
พัก 1 ชั่วโมง
82 13:35 14:05 เรือคยัค 1 คน ชาย F 2SF1 1SF1 1SF2 2SF2
83 13:40 14:10 เรือคยัค 2 คน หญิง F 1R 1H1 1H2 2R
84 13:45 14:15 เรือกรรเชียง 1 คน ชาย F 2SF1 1SF1 1SF2 2SF2
85 13:50 14:20 เรือแคนู 1 คน ชาย F 2SF1 1SF1 1SF2 2SF2
86 13:55 14:25 เรือกรรเชียง 2 คน หญิง F 2SF1 1SF1 1SF2 2SF2
87 14:00 14:30 เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย F 2SF1 1SF1 1SF2 2SF2
88 14:05 14:35 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง F 2SF1 1SF1 1SF2 2SF2
89 14:10 14:40 เรือคยัค 1 คน หญิง F 2SF1 1SF1 1SF2 2SF2
90 14:15 14:45 เรือคยัค 2 คน ชาย F 2SF1 1SF1 1SF2 2SF2
91 14:20 14:50 เรือกรรเชียง 2 คน ชาย F 2SF1 1SF1 1SF2 2SF2
92 14:25 14:55 เรือแคนู 2 คน ชาย F 2SF1 1SF1 1SF2 2SF2
93 14:30 15:00 เรือกรรเชียง 1 คน หญิง F 2SF1 1SF1 1SF2 2SF2
94 14:35 15:05 เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง F 2SF1 1SF1 1SF2 2SF2
95 14:40 15:10 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย F 2SF1 1SF1 1SF2 2SF2
เที่ยวที่ รายงานตัว แข่งขัน ประเภท รอบ ลู่ 1 ลู่ 2 ลู่ 3 ลู่ 4 หมายเหตุ
วัน พฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม 2555
7:30 - ผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่รายงานตัว
1 8:00 8:30 เรือคยัค 1 คน ชาย H1 1 2 3 4 1,2->SF /3->R/1,BT->R
2 8:10 8:40 เรือคยัค 2 คน หญิง H1 1 2 3 4 1->F / BT(1-4)->R
3 8:20 8:50 เรือแคนู 1 คน ชาย H1 1 2 3 4 1,2->SF / 3,4->R
4 8:30 9:00 เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย H1 1 2 3 4 1,2->SF / 3,4->R
5 8:40 9:10 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง H1 1 2 3 4 1,2->SF / 3,4->R
6 8:50 9:20 เรือคยัค 1 คน ชาย H2 5 6 7 8 1,2->SF /3->R/1,BT->R
7 9:00 9:30 เรือคยัค 2 คน หญิง H2 5 6 7 1->F / BT(1-4)->R
8 9:10 9:40 เรือแคนู 1 คน ชาย H2 5 6 7 1,2->SF / 3->R
9 9:20 9:50 เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย H2 5 6 7 1,2->SF / 3->R
10 9:30 10:00 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง H2 5 6 7 1,2->SF / 3->R
11 9:40 10:10 เรือคยัค 1 คน ชาย H3 9 10 11 1,2->SF / 3->R
12 9:50 10:20 เรือแคนู 1 คน ชาย H3 8 9 10 1,2->SF / 3->R
13 10:00 10:30 เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย H3 8 9 10 1,2->SF / 3->R
14 10:10 10:40 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง H3 8 9 10 1,2->SF / 3->R
15 10:20 10:50 เรือคยัค 1 คน หญิง H1 1 2 3 1,2->SF / 3->R
16 10:30 11:00 เรือคยัค 2 คน ชาย H1 1 2 3 1,2->SF / 3->R
17 10:40 11:10 เรือแคนู 2 คน ชาย H1 1 2 3 4 1,2->SF / 3,4->R
18 10:50 11:20 เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง H1 1 2 3 4 1,2->SF / 3,4->R
19 11:00 11:30 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย H1 1 2 3 4 1,2->SF / 3->R/1,BT->R
20 11:10 11:40 เรือคยัค 1 คน หญิง H2 4 5 6 1,2->SF / 3->R
21 11:20 11:50 เรือคยัค 2 คน ชาย H2 4 5 6 1,2->SF / 3->R
22 11:30 12:00 เรือแคนู 2 คน ชาย H2 5 6 7 1,2->SF / 3->R
23 11:40 12:10 เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง H2 5 6 7 1,2->SF / 3->R
24 11:50 12:20 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย H2 5 6 7 8 1,2->SF / 3->R/1,BT->R
25 12:00 12:30 เรือคยัค 1 คน หญิง H3 7 8 9 1,2->SF / 3->R
26 12:10 12:40 เรือคยัค 2 คน ชาย H3 7 8 9 1,2->SF / 3->R
27 12:20 12:50 เรือแคนู 2 คน ชาย H3 8 9 10 1,2->SF / 3->R
28 12:30 13:00 เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง H3 8 9 10 1,2->SF / 3->R
29 12:40 13:10 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย H3 9 10 11 12 1,2->SF / 3->R/1,BT->R
พัก 1 ชั่วโมง
30 13:40 14:10 เรือคยัค 1 คน ชาย R 3H3 3H1 3H2 BT1 1,2 -> SF
31 13:45 14:20 เรือคยัค 2 คน หญิง R BT3 BT1 BT2 BT4 1,2 -> F
32 13:50 14:30 เรือแคนู 1 คน ชาย R 3H3 3H1 3H2 4H1 1,2 -> SF
33 13:55 14:40 เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย R 3H3 3H1 3H2 4H1 1,2 -> SF
34 14:00 14:50 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง R 3H3 3H1 3H2 4H1 1,2 -> SF
35 14:05 15:00 เรือคยัค 1 คน หญิง R 3H3 3H1 3H2 1,2 -> SF
36 14:10 15:10 เรือคยัค 2 คน ชาย R 3H3 3H1 3H2 1,2 -> SF
37 14:15 15:20 เรือแคนู 2 คน ชาย R 3H3 3H1 3H2 4H1 1,2 -> SF
38 14:20 15:30 เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง R 3H3 3H1 3H2 4H1 1,2 -> F
39 14:25 15:40 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย R 3H3 3H1 3H2 BT 1,2->SF
วัน ศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม 2555
7:30 - ผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่รายงานตัว
40 8:00 8:30 เรือคยัค 1 คน ชาย SF1 2H2 1H1 1H3 2R 1,2 -> F
41 8:05 8:35 เรือแคนู 1 คน ชาย SF1 2H2 1H1 1H3 2R 1,2 -> F
42 8:10 8:40 เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย SF1 2H2 1H1 1H3 2R 1,2 -> F
43 8:15 8:45 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง SF1 2H2 1H1 1H3 2R 1,2 -> F
44 8:20 8:50 เรือคยัค 1 คน ชาย SF2 2H3 1H2 2H1 1R 1,2 -> F
45 8:25 8:55 เรือแคนู 1 คน ชาย SF2 2H3 1H2 2H1 1R 1,2 -> F
46 8:30 9:00 เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย SF2 2H3 1H2 2H1 1R 1,2 -> F
47 8:35 9:05 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง SF2 2H3 1H2 2H1 1R 1,2 -> F
48 8:40 9:10 เรือคยัค 1 คน หญิง SF1 2H2 1H1 1H3 2R 1,2 -> F
49 8:45 9:15 เรือคยัค 2 คน ชาย SF1 2H2 1H1 1H3 2R 1,2 -> F
50 8:50 9:20 เรือแคนู 2 คน ชาย SF1 2H2 1H1 1H3 2R 1,2 -> F
51 8:55 9:25 เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง SF1 2H2 1H1 1H3 2R 1,2 -> F
52 9:00 9:30 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย SF1 2H2 1H1 1H3 2R 1,2 -> F
53 9:05 9:35 เรือคยัค 1 คน หญิง SF2 2H3 1H2 2H1 1R 1,2 -> F
54 9:10 9:40 เรือคยัค 2 คน ชาย SF2 2H3 1H2 2H1 1R 1,2 -> F
55 9:15 9:45 เรือแคนู 2 คน ชาย SF2 2H3 1H2 2H1 1R 1,2 -> F
56 9:20 9:50 เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง SF2 2H3 1H2 2H1 1R 1,2 -> F
57 9:25 9:55 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย SF2 2H3 1H2 2H1 1R 1,2 -> F
พัก 1 ชั่วโมง
58 10:25 10:55 เรือคยัค 1 คน ชาย F 2SF1 1SF1 1SF2 2SF2
59 10:30 11:00 เรือคยัค 2 คน หญิง F 1R 1H1 1H2 2R
60 10:35 11:05 เรือแคนู 1 คน ชาย F 2SF1 1SF1 1SF2 2SF2
61 10:40 11:10 เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย F 2SF1 1SF1 1SF2 2SF2
62 10:45 11:15 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง F 2SF1 1SF1 1SF2 2SF2
63 10:50 11:20 เรือคยัค 1 คน หญิง F 2SF1 1SF1 1SF2 2SF2
64 10:55 11:25 เรือคยัค 2 คน ชาย F 2SF1 1SF1 1SF2 2SF2
65 11:00 11:30 เรือแคนู 2 คน ชาย F 2SF1 1SF1 1SF2 2SF2
66 11:05 11:35 เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง F 2SF1 1SF1 1SF2 2SF2
67 11:10 11:40 เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย F 2SF1 1SF1 1SF2 2SF2

Comments are closed.