การแข่งขันเพาะกาย

การแข่งขันเพาะกาย
สนามแข่งขัน: สนามลานอเนกประสงค์ประตูท่าแพ
วันที่ เวลา กำหนดการ
วันที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 15.00 น - ประชุมผู้จัดการทีม ณ ห้องประชุม 3 ล้าน ชั้น 3 โรงแรม BP เชียงใหม่ซิตี้
วันที่ 14 ธันวาคม 2555 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทแอตเลติฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 165 เซนติเมตร รอบคัดเลือก
วันที่ 14 ธันวาคม 2555 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทแอตเลติฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร รอบคัดเลือก
วันที่ 14 ธันวาคม 2555 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทแอตเลติฟิสิคชาย รุ่นความเกิน 170 เซนติเมตร รอบคัดเลือก
วันที่ 14 ธันวาคม 2555 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทเพาะกายหญิง รุ่นทั่วไป รอบคัดเลือก
วันที่ 14 ธันวาคม 2555 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทเพาะกายชาย สูงอายุ รุ่นอายุ 41-50 ปี รอบคัดเลือก
วันที่ 14 ธันวาคม 2555 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทเพาะกายชาย สูงอายุ รุ่นอายุเกิน 50 ปี ขึ้นไป รอบคัดเลือก
วันที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทเพาะกายชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม รอบคัดเลือก
วันที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทเพาะกายชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กิโลกรัม รอบคัดเลือก
วันที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทเพาะกายชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กิโลกรัม รอบคัดเลือก
วันที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทเพาะกายชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม รอบคัดเลือก
วันที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทโมเดลฟิสิคหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 164 เซนติเมตร รอบคัดเลือก
วันที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทฟิตเนสชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร รอบคัดเลือก
วันที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทฟิตเนสหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 164 เซนติเมตร รอบคัดเลือก
วันที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทเพาะกายชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กิโลกรัม รอบคัดเลือก
วันที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทเพาะกายชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 85 กิโลกรัม รอบคัดเลือก
วันที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทเพาะกายชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 90 กิโลกรัม รอบคัดเลือก
วันที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทเพาะกายชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 90 กิโลกรัม รอบคัดเลือก
วันที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทโมเดลฟิสิคหญิง รุ่นความสูงเกิน 164 เซนติเมตร รอบคัดเลือก
วันที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทฟิตเนสชาย รุ่นความสูงเกิน 170 เซนติเมตร รอบคัดเลือก
วันที่ 16 ธันวาคม 2555 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทฟิตเนสหญิง รุ่นความสูงเกิน 164 เซนติเมตร รอบคัดเลือก
วันที่ 17 ธันวาคม 2555 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทแอตเลติฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 165 เซนติเมตร รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 17 ธันวาคม 2555 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทแอตเลติฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 17 ธันวาคม 2555 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทแอตเลติฟิสิคชาย รุ่นความเกิน 170 เซนติเมตร รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 17 ธันวาคม 2555 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทโมเดลฟิสิคหญิง รุ่นความสูงเกิน 164 เซนติเมตร รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 17 ธันวาคม 2555 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทโมเดลฟิสิคหญิง รุ่นความสูงเกิน 164 เซนติเมตร รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 17 ธันวาคม 2555 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทโมเดลฟิสิคหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 164 เซนติเมตร รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 17 ธันวาคม 2555 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทเพาะกายชาย สูงอายุ รุ่นอายุ 41-50 ปี รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 17 ธันวาคม 2555 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทเพาะกายชาย สูงอายุ รุ่นอายุเกิน 50 ปี ขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 17 ธันวาคม 2555 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทเพาะกายหญิง รุ่นทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 17 ธันวาคม 2555 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทฟิตเนสชาย รุ่นความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 17 ธันวาคม 2555 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทฟิตเนสหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 164 เซนติเมตร รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 18 ธันวาคม 2555 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทฟิตเนสชาย รุ่นความสูงเกิน 170 เซนติเมตร รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 18 ธันวาคม 2555 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทฟิตเนสหญิง รุ่นความสูงเกิน 164 เซนติเมตร รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 18 ธันวาคม 2555 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทเพาะกายชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 18 ธันวาคม 2555 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทเพาะกายชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 65 กิโลกรัม รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 18 ธันวาคม 2555 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทเพาะกายชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กิโลกรัม รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 18 ธันวาคม 2555 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทเพาะกายชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กิโลกรัม รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 18 ธันวาคม 2555 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทเพาะกายชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กิโลกรัม รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 18 ธันวาคม 2555 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทเพาะกายชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 85 กิโลกรัม รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 18 ธันวาคม 2555 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทเพาะกายชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 90 กิโลกรัมรอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 18 ธันวาคม 2555 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทเพาะกายชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 90 กิโลกรัม รอบชิงชนะเลิศ

Comments are closed.