การแข่งขันว่ายน้ำ

การแข่งขันว่ายน้ำ ระหว่างวันที่ 10 – 15 ธันวาคม 2555
สนามแข่งขัน: ณ สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ เวลา รายการที่ ประเภท หมายเหตุ
10 ธันวาคม 2555 08.30 101 เดี่ยวผสม 400 เมตร ชาย คัดเลือก
10 ธันวาคม 2555 08.30 102 ฟรีสไตล์ 200 เมตร หญิง คัดเลือก
10 ธันวาคม 2555 08.30 103 กบ 200 เมตร ชาย คัดเลือก
10 ธันวาคม 2555 08.30 104 ผีเสื้อ 100 เมตร หญิง คัดเลือก
10 ธันวาคม 2555 08.30 105 ผีเสื้อ 50 เมตร ชาย คัดเลือก
10 ธันวาคม 2555 08.30 106 ผลัดผสม 4×100 เมตร หญิง คัดเลือก
10 ธันวาคม 2555 17.00 101 เดี่ยวผสม 400 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ
10 ธันวาคม 2555 17.00 102 ฟรีสไตล์ 200 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ
10 ธันวาคม 2555 17.00 103 กบ 200 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ
10 ธันวาคม 2555 17.00 104 ผีเสื้อ 100 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ
10 ธันวาคม 2555 17.00 105 ผีเสื้อ 50 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ
10 ธันวาคม 2555 17.00 106 ผลัดผสม 4×100 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ
11 ธันวาคม 2555 08.30 201 ฟรีสไตล์ 200 เมตร ชาย คัดเลือก
11 ธันวาคม 2555 08.30 202 เดี่ยวผสม 400 เมตร หญิง คัดเลือก
11 ธันวาคม 2555 08.30 203 ผีเสื้อ 100 เมตร ชาย คัดเลือก
11 ธันวาคม 2555 08.30 204 กรรเชียง 200 เมตร หญิง คัดเลือก
11 ธันวาคม 2555 08.30 205 กบ 50 เมตร ชาย คัดเลือก
11 ธันวาคม 2555 08.30 206 ผลัดฟรีสไตล์ 4×200 เมตร หญิง คัดเลือก
11 ธันวาคม 2555 17.00 201 ฟรีสไตล์ 200 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ
11 ธันวาคม 2555 17.00 202 เดี่ยวผสม 400 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ
11 ธันวาคม 2555 17.00 203 ผีเสื้อ 100 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ
11 ธันวาคม 2555 17.00 204 กรรเชียง 200 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ
11 ธันวาคม 2555 17.00 205 กบ 50 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ
11 ธันวาคม 2555 17.00 206 ผลัดฟรีสไตล์ 4×200 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ
12 ธันวาคม 2555 08.30 301 ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย คัดเลือก
12 ธันวาคม 2555 08.30 302 ฟรีสไตล์ 400 เมตร หญิง คัดเลือก
12 ธันวาคม 2555 08.30 303 กบ 100 เมตร ชาย คัดเลือก
12 ธันวาคม 2555 08.30 304 กรรเชียง 50 เมตร หญิง คัดเลือก
12 ธันวาคม 2555 08.30 305 กรรเชียง 200 เมตร หญิง คัดเลือก
12 ธันวาคม 2555 08.30 606 ผีเสื้อ 200 เมตร หญิง คัดเลือก
12 ธันวาคม 2555 08.30 307 ผลัดฟรีสไตล์ 4×100 เมตรชาย คัดเลือก
12 ธันวาคม 2555 17.00 301 ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ
12 ธันวาคม 2555 17.00 302 ฟรีสไตล์ 400 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ
12 ธันวาคม 2555 17.00 303 กบ 100 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ
12 ธันวาคม 2555 17.00 304 กรรเชียง 50 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ
12 ธันวาคม 2555 17.00 305 กรรเชียง 200 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ
12 ธันวาคม 2555 17.00 606 ผีเสื้อ 200 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ
12 ธันวาคม 2555 17.00 307 ผลัดฟรีสไตล์ 4×100 เมตรชาย ชิงชนะเลิศ
13 ธันวาคม 2555 08.30 401 ฟรีสไตล์ 800 เมตร หญิง คัดเลือก
13 ธันวาคม 2555 08.30 402 ฟรีสไตล์ 400 เมตร ชาย คัดเลือก
13 ธันวาคม 2555 08.30 403 กบ 100 เมตร หญิง คัดเลือก
13 ธันวาคม 2555 08.30 404 ผีเสื้อ 200 เมตร ชาย คัดเลือก
13 ธันวาคม 2555 08.30 405 ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง คัดเลือก
13 ธันวาคม 2555 08.30 406 กรรเชียง 100 ชาย คัดเลือก
13 ธันวาคม 2555 08.30 407 ผลัดฟรีสไตล์ 4×100 เมตร หญิง คัดเลือก
13 ธันวาคม 2555 17.00 401 ฟรีสไตล์ 800 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ
13 ธันวาคม 2555 17.00 402 ฟรีสไตล์ 400 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ
13 ธันวาคม 2555 17.00 403 กบ 100 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ
13 ธันวาคม 2555 17.00 404 ผีเสื้อ 200 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ
13 ธันวาคม 2555 17.00 405 ฟรีสไตล์ 50 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ
13 ธันวาคม 2555 17.00 406 กรรเชียง 100 ชาย ชิงชนะเลิศ
13 ธันวาคม 2555 17.00 407 ผลัดฟรีสไตล์ 4×100 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ
14 ธันวาคม 2555 08.30 501 ฟรีสไตล์ 100 เมตร หญิง คัดเลือก
14 ธันวาคม 2555 08.30 502 ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย คัดเลือก
14 ธันวาคม 2555 08.30 503 กบ 200 เมตร หญิง คัดเลือก
14 ธันวาคม 2555 08.30 504 กรรเชียง 50 เมตร ชาย คัดเลือก
14 ธันวาคม 2555 08.30 505 กรรเชียง 100 เมตร หญิง คัดเลือก
14 ธันวาคม 2555 08.30 506 ผลัดฟรีสไตล์ 4×200 เมตร ชาย คัดเลือก
14 ธันวาคม 2555 08.30 501 ฟรีสไตล์ 100 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ
14 ธันวาคม 2555 17.00 502 ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ
14 ธันวาคม 2555 17.00 503 กบ 200 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ
14 ธันวาคม 2555 17.00 504 กรรเชียง 50 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ
14 ธันวาคม 2555 17.00 505 กรรเชียง 100 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ
14 ธันวาคม 2555 17.00 506 ผลัดฟรีสไตล์ 4×200 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ
15 ธันวาคม 2555 08.30 601 เดี่ยวผสม 200 เมตร หญิง คัดเลือก
15 ธันวาคม 2555 08.30 602 เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย คัดเลือก
15 ธันวาคม 2555 08.30 603 กบ 50 เมตร ชาย คัดเลือก
15 ธันวาคม 2555 08.30 604 ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย คัดเลือก
15 ธันวาคม 2555 08.30 605 ผีเสื้อ 50 เมตร หญิง คัดเลือก
15 ธันวาคม 2555 08.30 606 ผลัดผสม 4×100 เมตร ชาย คัดเลือก
15 ธันวาคม 2555 08.30 601 เดี่ยวผสม 200 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ
15 ธันวาคม 2555 17.00 602 เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ
15 ธันวาคม 2555 17.00 603 กบ 50 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ
15 ธันวาคม 2555 17.00 604 ฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ
15 ธันวาคม 2555 17.00 605 ผีเสื้อ 50 เมตร หญิง ชิงชนะเลิศ
15 ธันวาคม 2555 17.00 606 ผลัดผสม 4×100 เมตร ชาย ชิงชนะเลิศ

 

Comments are closed.