การแข่งขันยิงปืน

การแข่งขันยิงปืน ระหว่างวันที่ 4 – 11 ธันวาคม 2555
สนามแข่งขัน: ณ สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
วันที่ เวลา กำหนดการ
3 ธันวาคม 2555 09.00 – 15.00 น. - ตรวจอาวุธ
3 ธันวาคม 2555 13.00 – 15.00 น. - ประชุมผู้จัดการทีม ณ สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 ธันวาคม 2555 09.00 – 11.00 น. - แข่งขันปืนสั้นยิงช้า (50 M.Free Pisto Men) ผลัดที่ 1
4 ธันวาคม 2555 11.15 – 11.00 น. - แข่งขันปืนสั้นยิงช้า (50 M.Free Pisto Men) ผลัดที่ 2
4 ธันวาคม 2555 14.30 น. - แข่งขันปืนสั้นยิงช้า (50 M.Free Pisto Men) Final
4 ธันวาคม 2555 09.00 – 10.45 น. - แข่งขันปืนยาวอัดลมชาย (10 M. Air Rifle Men) ผลัดที่ 1
4 ธันวาคม 2555 11.00 – 12.40 น. - แข่งขันปืนยาวอัดลมชาย (10 M. Air Rifle Men) ผลัดที่ 2
4 ธันวาคม 2555 15.30 น. - แข่งขันปืนยาวอัดลมชาย (10 M. Air Rifle Men) Final
5 ธันวาคม 2555 09.00 – 10.15 น. - แข่งขันปืนยาวอัดลมสตรี (10 M. Air Rifle Women) ผลัดที่ 1
5 ธันวาคม 2555 10.30 – 11.45 น. - แข่งขันปืนยาวอัดลมสตรี (10 M. Air Rifle Women) ผลัดที่ 2
5 ธันวาคม 2555 15.30 น. - แข่งขันปืนยาวอัดลมสตรี (10 M. Air Rifle Women) Final
5 ธันวาคม 2555 09.00 – 10.30 น. - แข่งขันปืนยาวท่านอนชาย (50 M. Prone Fifle Men) ผลัดที่ 1
5 ธันวาคม 2555 10.45 – 12.15 น. - แข่งขันปืนยาวท่านอนชาย (50 M. Prone Fifle Men) ผลัดที่ 2
5 ธันวาคม 2555 13.45 น. - แข่งขันปืนยาวท่านอนชาย (50 M. Prone Fifle Men) Final
6 ธันวาคม 2555 09.00 – 10.30 น. - แข่งขันปืนยาวท่านอนสตรี (50 M. Prone Rifle Women) ผลัดที่ 1
6 ธันวาคม 2555 10.45 – 12.15 น. - แข่งขันปืนยาวท่านอนสตรี (50 M. Prone Rifle Women) ผลัดที่ 2
6 ธันวาคม 2555 09.00 – 10.45 น. - แข่งขันปืนสั้นอัดลมชาย (10 M. Air Pistol Men) ผลัดที่ 1
6 ธันวาคม 2555 11.00 – 12.45 น. - แข่งขันปืนสั้นอัดลมชาย (10 M. Air Pistol Men) ผลัดที่ 2
6 ธันวาคม 2555 15.00 น. - แข่งขันปืนสั้นอัดลมชาย (10 M. Air Pistol Men) Final
7 ธันวาคม 2555 09.00 น. - แข่งขันปืนสั้นยิงเร็ว (25 M. Rapid Fire Pistol Men) Stage 1 (ผลัดละประมาณครึ่งชั่วโมง)
7 ธันวาคม 2555 09.00 – 10.15 น. - แข่งขันปืนสั้นอัดลมสตรี (10 M. Air Pistol Women) ผลัดที่ 1
7 ธันวาคม 2555 10.45 – 13.15 น. - แข่งขันปืนสั้นอัดลมสตรี (10 M. Air Pistol Women) ผลัดที่ 2
7 ธันวาคม 2555 14.30 น. - แข่งขันปืนสั้นอัดลมสตรี (10 M. Air Pistol Women) Final
8 ธันวาคม 2555 09.00 น. - แข่งขันปืนสั้นยิงเร็ว (25 M. Rapid Fire Pistol Men) Stage 2 (ผลัดละประมาณครึ่งชั่วโมง)
8 ธันวาคม 2555 08.00 – 10.30 น. - แข่งขันปืนยาวมาตรฐานสตรี (50 M. Rifle 3 Positions Women) ผลัดที่ 1
8 ธันวาคม 2555 10.45 – 13.15 น. - แข่งขันปืนยาวมาตรฐานสตรี (50 M. Rifle 3 Positions Women) ผลัดที่ 2
8 ธันวาคม 2555 14.30 น. - แข่งขันปืนยาวมาตรฐานสตรี (50 M. Rifle 3 Positions Women) Final
9 ธันวาคม 2555 - แข่งขันปืนสั้นสตรี (25 M. Sport Pistol Women)
9 ธันวาคม 2555 08.00 น. - Precisinon Stage ผลัดที่ 1
9 ธันวาคม 2555 09.30 น. - Precisinon Stage ผลัดที่ 2
9 ธันวาคม 2555 12.00-13.00 น. - Rapid Stage ผลัดที่ 1
9 ธันวาคม 2555 13.00-14.00 น. - Rapid Stage ผลัดที่ 2
9 ธันวาคม 2555 14.30 น. - Rapid Stage Final
9 ธันวาคม 2555 08.00-10.45 น. - แข่งขันปืนยาว 3 ท่า ชาย (50 M. Fifle 3 Positions Men) Day 1 ผลัดที่ 1 ท่านอน+ยืน
9 ธันวาคม 2555 11.00-13.45 น. - แข่งขันปืนยาว 3 ท่า ชาย (50 M. Fifle 3 Positions Men) Day 1 ผลัดที่ 2 ท่านอน+ยืน
10 ธันวาคม 2555 09.00 น. - แข่งขันปืนสั้นมาตรฐาน (25 M. Sdandard Pistol Men) ผลัดที่ 1
10 ธันวาคม 2555 11.00 น. - แข่งขันปืนสั้นมาตรฐาน (25 M. Sdandard Pistol Men) ผลัดที่ 2
10 ธันวาคม 2555 09.00-10.15 น. - แข่งขันปืนยาว 3 ท่า ชาย (50 M. Fifle 3 Positions Men) Day 2 ผลัดที่ 1 ท่านอน+ยืน
10 ธันวาคม 2555 10.30-11.45 น. - แข่งขันปืนยาว 3 ท่า ชาย (50 M. Fifle 3 Positions Men) Day 1 ผลัดที่ 2 ท่านอน+ยืน
10 ธันวาคม 2555 13.30 น. - แข่งขันปืนยาว 3 ท่า ชาย (50 M. Fifle 3 Positions Men) Final
11 ธันวาคม 2555 - แข่งขันปืนสั้นชนวนกลาง (25 M.Center Fire Pistol)
11 ธันวาคม 2555 08.00 น. - Precisinon Stage ผลัดที่ 1
11 ธันวาคม 2555 09.30 น. - Precisinon Stage ผลัดที่ 2
11 ธันวาคม 2555 12.00-13.00 น. - Rapid Stage ผลัดที่ 1
11 ธันวาคม 2555 13.00-14.00 น. - Rapid Stage ผลัดที่ 2

 

Comments are closed.