การแข่งขันมวยปล้ำ

การแข่งขันมวยปล้ำ ระหว่างวันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2555
สนามแข่งขัน: ณ อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์ชนูปถัมภ์
วันที่ เวลา กำหนดการ
9 ธันวาคม 55 10.00 น - ประชุมผู้จัดการทีม ณ ห้องโสต 1 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์ชนูปถัมภ์
10 ธันวาคม 55 09.30-13.30 น. - แข่งขันประเภทเกรโกร – โรมัน น้ำหนัก 46- 50 กิโลกรัม ชาย (รอบแรก-รอบรองชนะเลิศ)
10 ธันวาคม 55 09.30-13.30 น. - แข่งขันประเภทเกรโกร – โรมัน น้ำหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม ชาย (รอบแรก-รอบรองชนะเลิศ)
10 ธันวาคม 55 09.30-13.30 น. - แข่งขันประเภทเกรโกร – โรมัน น้ำหนักไม่เกิน 74 กิโลกรัมชาย (รอบแรก-รอบรองชนะเลิศ)
10 ธันวาคม 55 09.30-13.30 น. - แข่งขันประเภทเกรโกร – โรมัน น้ำหนักไม่เกิน 96 กิโลกรัมชาย (รอบแรก-รอบรองชนะเลิศ)
10 ธันวาคม 55 15.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทเกรโกร – โรมัน น้ำหนัก 46- 50 กิโลกรัม ชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
10 ธันวาคม 55 15.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทเกรโกร – โรมัน น้ำหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม ชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
10 ธันวาคม 55 15.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทเกรโกร – โรมัน น้ำหนักไม่เกิน 74 กิโลกรัมชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
10 ธันวาคม 55 15.00 น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทเกรโกร – โรมัน น้ำหนักไม่เกิน 96 กิโลกรัมชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
11 ธันวาคม 55 09.30-13.30 น. - แข่งขันประเภทเกรโกร – โรมัน น้ำหนักไม่เกิน 55 กิโลกรัม ชาย (รอบแรก-รอบรองชนะเลิศ)
11 ธันวาคม 55 09.30-13.30 น. - แข่งขันประเภทเกรโกร – โรมัน น้ำหนักไม่เกิน 66 กิโลกรัม ชาย (รอบแรก-รอบรองชนะเลิศ)
11 ธันวาคม 55 09.30-13.30 น. - แข่งขันประเภทเกรโกร – โรมัน น้ำหนักไม่เกิน 84 กิโลกรัม ชาย (รอบแรก-รอบรองชนะเลิศ)
11 ธันวาคม 55 09.30-13.30 น. - แข่งขันประเภทเกรโกร – โรมัน น้ำหนัก 96-120 กิโลกรัม ชาย (รอบแรก-รอบรองชนะเลิศ)
11 ธันวาคม 55 09.30-13.30 น. - แข่งขันประเภทฟรีสไตล์หญิง น้ำหนัก 40-44 กิโลกรัม หญิง (รอบแรก-รอบรองชนะเลิศ)
11 ธันวาคม 55 09.30-13.30 น. - แข่งขันประเภทฟรีสไตล์หญิง น้ำหนักไม่เกิน 48 กิโลกรัม หญิง (รอบแรก-รอบรองชนะเลิศ)
11 ธันวาคม 55 15.00น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทเกรโกร – โรมัน น้ำหนักไม่เกิน 55 กิโลกรัม ชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
11 ธันวาคม 55 15.00น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทเกรโกร – โรมัน น้ำหนักไม่เกิน 66 กิโลกรัม ชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
11 ธันวาคม 55 15.00น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทเกรโกร – โรมัน น้ำหนักไม่เกิน 84 กิโลกรัม ชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
11 ธันวาคม 55 15.00น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทเกรโกร – โรมัน น้ำหนัก 96-120 กิโลกรัม ชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
11 ธันวาคม 55 15.00น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทฟรีสไตล์หญิง น้ำหนัก 40-44 กิโลกรัม หญิง (รอบชิงชนะเลิศ)
11 ธันวาคม 55 15.00น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทฟรีสไตล์หญิง น้ำหนักไม่เกิน 48 กิโลกรัม หญิง (รอบชิงชนะเลิศ)
12 ธันวาคม 55 09.30-13.30 น. - แข่งขันประเภทฟรีสไตล์หญิง น้ำหนักไม่เกิน 51 กิโลกรัม หญิง (รอบแรก-รอบรองชนะเลิศ)
12 ธันวาคม 55 09.30-13.30 น. - แข่งขันประเภทฟรีสไตล์หญิง น้ำหนักไม่เกิน 55 กิโลกรัม หญิง (รอบแรก-รอบรองชนะเลิศ)
12 ธันวาคม 55 09.30-13.30 น. - แข่งขันประเภทฟรีสไตล์หญิง น้ำหนักไม่เกิน 59 กิโลกรัม หญิง (รอบแรก-รอบรองชนะเลิศ)
12 ธันวาคม 55 09.30-13.30 น. - แข่งขันประเภทฟรีสไตล์หญิง น้ำหนักไม่เกิน 63 กิโลกรัม หญิง (รอบแรก-รอบรองชนะเลิศ)
12 ธันวาคม 55 09.30-13.30 น. - แข่งขันประเภทฟรีสไตล์หญิง น้ำหนักไม่เกิน 67 กิโลกรัม หญิง (รอบแรก-รอบรองชนะเลิศ)
12 ธันวาคม 55 09.30-13.30 น. - แข่งขันประเภทฟรีสไตล์หญิง น้ำหนัก 67-72 กิโลกรัม หญิง (รอบแรก-รอบรองชนะเลิศ)
12 ธันวาคม 55 15.00น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทฟรีสไตล์หญิง น้ำหนักไม่เกิน 51 กิโลกรัม หญิง (รอบชิงชนะเลิศ)
12 ธันวาคม 55 15.00น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทฟรีสไตล์หญิง น้ำหนักไม่เกิน 55 กิโลกรัม หญิง (รอบชิงชนะเลิศ)
12 ธันวาคม 55 15.00น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทฟรีสไตล์หญิง น้ำหนักไม่เกิน 59 กิโลกรัม หญิง (รอบชิงชนะเลิศ)
12 ธันวาคม 55 15.00น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทฟรีสไตล์หญิง น้ำหนักไม่เกิน 63 กิโลกรัม หญิง (รอบชิงชนะเลิศ)
12 ธันวาคม 55 15.00น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทฟรีสไตล์หญิง น้ำหนักไม่เกิน 67 กิโลกรัม หญิง (รอบชิงชนะเลิศ)
12 ธันวาคม 55 15.00น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทฟรีสไตล์หญิง น้ำหนัก 67-72 กิโลกรัม หญิง (รอบชิงชนะเลิศ)
13 ธันวาคม 55 09.30-13.30 น. - แข่งขันประเภทฟรีสไตล์ชาย น้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม ชาย (รอบแรก-รอบรองชนะเลิศ)
13 ธันวาคม 55 09.30-13.30 น. - แข่งขันประเภทฟรีสไตล์ชาย น้ำหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม ชาย (รอบแรก-รอบรองชนะเลิศ)
13 ธันวาคม 55 09.30-13.30 น. - แข่งขันประเภทฟรีสไตล์ชาย น้ำหนักไม่เกิน 74 กิโลกรัม ชาย (รอบแรก-รอบรองชนะเลิศ)
13 ธันวาคม 55 09.30-13.30 น. - แข่งขันประเภทฟรีสไตล์ชาย น้ำหนักไม่เกิน 96 กิโลกรัม ชาย (รอบแรก-รอบรองชนะเลิศ)
13 ธันวาคม 55 15.00น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทฟรีสไตล์ชาย น้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม ชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
13 ธันวาคม 55 15.00น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทฟรีสไตล์ชาย น้ำหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม ชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
13 ธันวาคม 55 15.00น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทฟรีสไตล์ชาย น้ำหนักไม่เกิน 74 กิโลกรัม ชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
13 ธันวาคม 55 15.00น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทฟรีสไตล์ชาย น้ำหนักไม่เกิน 96 กิโลกรัม ชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
14 ธันวาคม 55 09.30-13.30 น. - แข่งขันประเภทฟรีสไตล์ชาย น้ำหนักไม่เกิน 55 กิโลกรัม ชาย (รอบแรก-รอบรองชนะเลิศ)
14 ธันวาคม 55 09.30-13.30 น. - แข่งขันประเภทฟรีสไตล์ชาย น้ำหนักไม่เกิน 66 กิโลกรัม ชาย (รอบแรก-รอบรองชนะเลิศ)
14 ธันวาคม 55 09.30-13.30 น. - แข่งขันประเภทฟรีสไตล์ชาย น้ำหนักไม่เกิน 84 กิโลกรัม ชาย (รอบแรก-รอบรองชนะเลิศ)
14 ธันวาคม 55 09.30-13.30 น. - แข่งขันประเภทฟรีสไตล์ชาย น้ำหนัก 96-120 กิโลกรัม ชาย (รอบแรก-รอบรองชนะเลิศ)
14 ธันวาคม 55 15.00น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทฟรีสไตล์ชาย น้ำหนักไม่เกิน 55 กิโลกรัม ชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
14 ธันวาคม 55 15.00น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทฟรีสไตล์ชาย น้ำหนักไม่เกิน 66 กิโลกรัม ชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
14 ธันวาคม 55 15.00น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทฟรีสไตล์ชาย น้ำหนักไม่เกิน 84 กิโลกรัม ชาย (รอบชิงชนะเลิศ)
14 ธันวาคม 55 15.00น. เป็นต้นไป - แข่งขันประเภทฟรีสไตล์ชาย น้ำหนัก 96-120 กิโลกรัม ชาย (รอบชิงชนะเลิศ)

 

Comments are closed.