การแข่งขันคาราเต้โด

การแข่งขันคาราเต้โด ระหว่างวันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2555
สนามแข่งขัน: สนามมหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่
วันที่ เวลา กำหนดการ
15 ธั่นวาคม 2555 09.00 น.-12.00 น. แข่งขันประเภทท่ารำ (KATA) บุคคลชาย,บุคคลหญิง
15 ธั่นวาคม 2555 13.00 น.-16.00 น. แข่งขันประเภทท่ารำ (KATA) ทีมชาย,ทีมหญิง
16 ธั่นวาคม 2555 10.00 น.-12.00 น. แข่งขันประเภทต่อสู้บุคคลชาย/หญิง น้ำหนักไม่เกิน 50 กก./น้ำหนักไม่เกิน 55 กก.
16 ธั่นวาคม 2555 13.00 น.-15.00 น. แข่งขันประเภทต่อสู้บุคคลชาย น้ำหนักไม่เกิน 60 กก./หญิงน้ำหนักไม่เกิน 61 กก.
17 ธั่นวาคม 2555 10.00 น.-12.00 น. แข่งขันประเภทต่อสู้บุคคลชาย น้ำหนักไม่เกิน 67 กก./น้ำหนักไม่เกิน 75 กก.
17 ธั่นวาคม 2555 10.00 น.-12.00 น. แข่งขันประเภทต่อสู้บุคคลหญิง น้ำหนักไม่เกิน 68 กก./น้ำหนักเกิน 68 กก.
18 ธั่นวาคม 2555 10.30 น.-14.00 น. แข่งขันประเภทต่อสู้ทีมชาย
19 ธั่นวาคม 2555 09.30 น.-11.30 น. แข่งขันประเภทต่อสู้ทีมหญิง

Comments are closed.